ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย กลุ่มเข้าถึงยากหรือกลุ่มที่มีข้อจำกัด รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเพื่อการป้องกัน  การดูแลรักษา  และการส่งต่อรับบริการสุขภาพต่างๆที่เหมาะสม