Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เลขที่ 56 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

1. เป็นหน่วยงานที่ให้การบริการการตรวจและรักษาผู้ป่วยด้วยสารกัมมันตภาพรังสี
2. เป็นที่รับการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคไทรอยค์เป็นพิษและมะเร็งไทรอยค์ด้วยสารไอโอดีนรังสี
3. ให้การบริการด้วยคุณภาพตามมาตราฐานสากลด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยเน้นความปลอดภัย ป้องกันอันตรายจากรังสี
4. คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา : 08.30 – 16.30 น.

091-2262912 (นางวาสนา อุปลา)
088-7602979 (นางสาวนันท์นลิน บุนสุวรรณ)
E-mail : owassana32@hotmail.com

https://www.srth.moph.go.th/

Opening Hours

Monday

08.30 – 16.30 น.

Tuesday

08.30 – 16.30 น.

Wednesday

08.30 – 16.30 น.

Thursday

08.30 – 16.30 น.

Friday

08.30 – 16.30 น.

Saturday

-

Sunday

-

Address

Our Address:

56 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

GPS:

9.124467, 99.309807

Telephone: