Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์

116 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)
โทร : 075-289-275
เว็บไซต์ : http://122.154.38.173/tmcp/
อีเมล์ :

1.ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพโดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3.พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข และมีคุณค่าสมนามชัยพัฒน์

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

Opening Hours

Monday

ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)

Tuesday

ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)

Wednesday

ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)

Thursday

ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)

Friday

ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)

Saturday

ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)

Sunday

ทุกวัน (ติดต่อสอบถาม)

Address

Our Address:

116 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

GPS:

8.401408, 98.260780

Telephone:
Email:

-