Map Search

Map Search

0.1 km
Search

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

คลินิก ATC

โรงพยาบาลกำแพงเพชร 428 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

โทร :  055-022-000

พญ.ปิยลักษณ์ โรจน์สกุล   085-924-7989
คุณสุชา ยุติธรรมสถิต  083-065-6760

อีเมล์ : wonderluck@hotmail.com,  roungkwao@gmail.com

เว็บไซต์ :https://www.kph.go.th/html/

Opening Hours

Monday

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

Tuesday

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

Wednesday

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

Thursday

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

Friday

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

Saturday

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

Sunday

วันให้บริการ : ทุกวัน     เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.

Address

Our Address:

428 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

GPS:

16.463076, 99.528411

Telephone: